تماس با ما
استان چهارمحال بختیاری
چهارراه دروازه فارسان مجتمع لاله
طبقه اول پارک علم و فناوری

1214 387 910 98+
3972 734 913 98+
8276 3227 38+
info@bauv.ir

شنبه تا 5 شنبه 18:00 تا 17:00
جمعه ها تعطیل هستیم